आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; पहा राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजार भाव.

Advertisement

आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; पहा राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजार भाव.Today’s soybean market price; See soybean market prices of all market committees in the state.

रविवार दिनांक 20 नोव्हेंबर 2022 चे आजचे सोयाबीन बाजार भाव.

Advertisement

पूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल प्रकार जात/विविधता तारीख/दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अमरावती Achalpur सोयाबीन इतर 20/11/2022 5100 5400 5250
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4000 6000 5400
महाराष्ट्र जळगाव अमळनेर सोयाबीन इतर 20/11/2022 5151 5450 5450
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 20/11/2022 5150 5442 5296
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) सोयाबीन इतर 20/11/2022 3601 5416 4551
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4651 5667 5530
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4700 5650 5300
महाराष्ट्र जालना Ashti(Jalna) सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5261 5711 5670
महाराष्ट्र लातूर औरद शहजनी सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5550 5750 5650
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 20/11/2022 5300 5603 5415
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4000 5700 5449
महाराष्ट्र चंद्रपूर भद्रावती सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5400 5400 5400
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4747 5671 5209
महाराष्ट्र जालना भोकरदन सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5500 5700 5600
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4851 5951 5401
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 3500 5675 5300
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5500 5700 5650
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4401 5646 5200
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4700 5700 5135
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 20/11/2022 5250 5851 5550
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5200 5400 5300
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4300 6000 5550
महाराष्ट्र यवतमाळ कळंब सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5000 5400 5200
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 20/11/2022 5150 5625 5410
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 20/11/2022 4000 5543 5340
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5300 5878 5685
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) सोयाबीन इतर 20/11/2022 3000 5716 5550
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5200 6111 5700
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 20/11/2022 4500 5650 5500
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5201 5651 5380
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4200 6050 5125
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 20/11/2022 4600 5500 5275
महाराष्ट्र नाशिक नांदगाव सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4151 5600 5150
महाराष्ट्र औरंगाबाद पैठण सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5641 5721 5645
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ सोयाबीन इतर 20/11/2022 5300 5681 5501
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5100 5675 5400
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 20/11/2022 5000 5625 5550
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 20/11/2022 4957 5551 5254
महाराष्ट्र नागपूर सावनेर सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 5530 5645 5600
महाराष्ट्र परभणी सेलू सोयाबीन इतर 20/11/2022 4600 5630 5449
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4850 4850 4850
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4475 5600 4850
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4850 5750 5550
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 20/11/2022 4800 5725 5550
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 20/11/2022 5650 5700 5675
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4000 5600 5500
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 20/11/2022 4900 5100 5000
महाराष्ट्र सातारा वडूज सोयाबीन इतर 20/11/2022 5000 6000 5500

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page