आजचे महाराष्ट्र राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 1 मार्च 2022

Advertisement
  • आजचे महाराष्ट्र राज्यातील हरभरा बाजार भाव ; मंगळवार दिनांक 1 मार्च 2022. Today’s gram market price in the state of Maharashtra; Tuesday, March 1, 2022

मंगळवार दिनांक 1 मार्च 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर प्रती क्विंट कमाल दर प्रती क्विंटल सरासरी दर प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव हरभरा इतर 01/03/2022 3700 4569 4495
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4600 4550
महाराष्ट्र अहमदनगर संगमनेर हरभरा इतर 01/03/2022 3390 4400 3895
महाराष्ट्र अहमदनगर शेवगाव (बोधेगाव) हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4500 4500
महाराष्ट्र अकोला अकोला हरभरा इतर 01/03/2022 4150 4840 4500
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर हरभरा इतर 01/03/2022 4450 4795 4595
महाराष्ट्र अमरावती मोर्शी हरभरा इतर 01/03/2022 4147 4508 4250
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद हरभरा इतर 01/03/2022 4000 4500 4250
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई हरभरा इतर 01/03/2022 4600 4701 4650
महाराष्ट्र बीड बीड हरभरा इतर 01/03/2022 4073 4450 4333
महाराष्ट्र बीड कैज हरभरा इतर 01/03/2022 3300 4600 4500
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारूर हरभरा इतर 01/03/2022 3770 4350 4331
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा हरभरा इतर 01/03/2022 4000 4000 4000
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 01/03/2022 3800 4751 4275
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा हरभरा इतर 01/03/2022 4550 4590 4590
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर हरभरा इतर 01/03/2022 4000 4650 4300
महाराष्ट्र धुळे धुळे हरभरा इतर 01/03/2022 3400 4600 3800
महाराष्ट्र धुळे दोंडाईचा हरभरा इतर 01/03/2022 3500 6251 4500
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4730 4615
महाराष्ट्र जालना जालना हरभरा इतर 01/03/2022 3400 4755 4625
महाराष्ट्र जालना मंथा हरभरा इतर 01/03/2022 4000 4500 4300
महाराष्ट्र जालना परतूर हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4641 4600
महाराष्ट्र जळगाव चोपडा हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 01/03/2022 4401 4800 4651
महाराष्ट्र जळगाव धरणगाव हरभरा इतर 01/03/2022 4490 5900 4875
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 01/03/2022 4400 4600 4500
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव हरभरा काबूल लहान 01/03/2022 7500 8005 7600
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव (मसावत) हरभरा सरासरी (संपूर्ण) 01/03/2022 4600 4600 4600
महाराष्ट्र जळगाव यावल हरभरा इतर 01/03/2022 4600 5300 5180
महाराष्ट्र लातूर लातूर हरभरा इतर 01/03/2022 4575 4913 4700
महाराष्ट्र मुंबई मुंबई हरभरा इतर 01/03/2022 5500 6000 5800
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर हरभरा इतर 01/03/2022 4100 4702 4552
महाराष्ट्र नांदेड लोहा हरभरा इतर 01/03/2022 4451 4675 4600
महाराष्ट्र नांदेड उमरी हरभरा इतर 01/03/2022 4400 4450 4425
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा हरभरा इतर 01/03/2022 4150 6581 5001
महाराष्ट्र नंदुरबार तळोदा हरभरा इतर 01/03/2022 4387 4890 4702
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव हरभरा इतर 01/03/2022 3776 4756 4452
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) हरभरा इतर 01/03/2022 3600 4501 4460
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4751 4625
महाराष्ट्र उस्मानाबाद परांडा हरभरा इतर 01/03/2022 4450 4500 4450
महाराष्ट्र परभणी बोरी हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4535 4505
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4600 4500
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4570 4520
महाराष्ट्र परभणी परभणी हरभरा इतर 01/03/2022 4400 4550 4500
महाराष्ट्र परभणी सोनपेठ हरभरा इतर 01/03/2022 4570 4700 4670
महाराष्ट्र परभणी ताडकळस हरभरा इतर 01/03/2022 4500 4700 4600
महाराष्ट्र पुणे पुणे हरभरा इतर 01/03/2022 5500 6000 5750
महाराष्ट्र शोलापूर दुधनी हरभरा इतर 01/03/2022 4600 4690 4650
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर हरभरा इतर 01/03/2022 4250 4560 4445
महाराष्ट्र वशिम कारंजा हरभरा इतर 01/03/2022 4260 4685 4500
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी हरभरा इतर 01/03/2022 4000 4750 4350
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) हरभरा इतर 01/03/2022 4000 4705 4600
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा हरभरा इतर 01/03/2022 4150 4480 4300
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी हरभरा इतर 01/03/2022 3500 4570 4000
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ हरभरा इतर 01/03/2022 4505 4740 4622

शेतकरी मित्रांनो हरभरा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page