सोयाबीन हंगाम अंतिम टप्यात ; सोयाबीनच्या दरात झाला हा बदल. पहा आजचे राज्यातील बाजारभाव.

Advertisement

सोयाबीन हंगाम अंतिम टप्यात ; सोयाबीनच्या दरात झाला हा बदल. पहा आजचे राज्यातील बाजारभाव.Soybean season finale; This change took place in the price of soybean. See today’s state market prices.

दिनांक 30 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल जात/वर्गवारी तारीख/दिनांक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
महाराष्ट्र अहमदनगर जामखेड सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5000 5900 5450
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 29/01/2022 5002 6070 5925
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 29/01/2022 5911 6101 6041
महाराष्ट्र अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) सोयाबीन इतर 29/01/2022 4500 5841 5170
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5300 6055 5800
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5850 6060 5910
महाराष्ट्र अमरावती अमरावती सोयाबीन इतर 29/01/2022 5750 6001 5875
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 29/01/2022 5826 6000 5913
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापूर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5275 5850 5650
महाराष्ट्र बीड गेवराई सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5560 5700 5640
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारूर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5540 5700 5620
महाराष्ट्र बीड माजलगाव सोयाबीन इतर 29/01/2022 5000 5900 5800
महाराष्ट्र बीड परळी वैजनाथ सोयाबीन इतर 29/01/2022 5701 6095 5921
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5800 6300 6050
महाराष्ट्र बुलढाणा मलकापूर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5100 6010 5700
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 29/01/2022 5500 6800 6000
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर 29/01/2022 4005 6095 5405
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 29/01/2022 5755 6115 5935
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5600 5800 5700
महाराष्ट्र हिंगोली सेनगाव सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5500 5900 5700
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5000 6200 5950
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5450 6025 6000
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5751 6160 6050
महाराष्ट्र लातूर निलंगा सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5400 6031 5900
महाराष्ट्र लातूर उदगीर सोयाबीन इतर 29/01/2022 6000 6051 6025
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 29/01/2022 4800 5881 5610
महाराष्ट्र नागपूर उमरेड सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 4000 5980 5900
महाराष्ट्र नांदेड भोकर सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 4907 5859 5383
महाराष्ट्र नांदेड लोहा सोयाबीन इतर 29/01/2022 5900 6101 6050
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) सोयाबीन इतर 29/01/2022 3000 6036 5900
महाराष्ट्र नाशिक मालेगाव सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5490 5985 5713
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5700 6131 5915
महाराष्ट्र उस्मानाबाद तुळजापूर सोयाबीन इतर 29/01/2022 6000 6000 6000
महाराष्ट्र उस्मानाबाद उमरगा सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5201 6000 5900
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 6100 6300 6200
महाराष्ट्र सातारा वडूज सोयाबीन इतर 29/01/2022 6100 6300 6200
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 29/01/2022 5455 5855 5800
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 29/01/2022 5455 5935 5750
महाराष्ट्र वशिम मालेगाव(वशिम) सोयाबीन इतर 29/01/2022 5500 6000 5700
महाराष्ट्र वशिम वाशिम सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5100 6300 6000
महाराष्ट्र वशिम वाशिम(Ansing) सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5450 5900 5600
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 4950 5900 5500
महाराष्ट्र वर्धा हिंगणघाट सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5400 6130 5800
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5500 5800 5630
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5450 6150 5875
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरकेड (दांकी) सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5600 5800 5700
महाराष्ट्र यवतमाळ उमरखेड सोयाबीन पिवळा 29/01/2022 5600 5800 5700

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page